Hotel Atrium
Domov > Napíšte nám

NAPÍŠTE NÁM

V hoteli Atrium nám záleží na tom, aby ste sa pri každej návšteve u nás cítili o čosi príjemnejšie. Upozornite nás na nedostatky, pochváľte, v čom sme dobrí. Aj drobný podnet môže byť pre nás veľkým krokom vpred.

 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov a práva dotknutej osoby pre spracovateľskú činnosť/IS Hotel, tzv. informačná povinnosť prevádzkovateľa


Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Názov: G-5 Company s.r.o.

Adresa: Zámocká 1, 901 01 Malacky

IČO: 35776692

zast. Eva Kubovičová

tel.: 034/7734077

e-mail: atrium@hotel-malacky.sk


Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, e-mailová adresa, tel. číslo, údaje z ID karty (občiansky preukaz, pas) je poskytovanie ubytovacích služieb prevádzkovateľa- zmluvné a predzmluvné vzťahy.

Právny základ spracúvania osobných údajov je zmluvný alebo predzmluvný vzťah zákazníka a prevádzkovateľa.

Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu, ak existuje (tretie strany, sprostredkovatelia): poskytovanie osobných údajov cudzincov cudzineckej polícii.

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy, v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť údaje nebude možné naplniť účel spracúvania.

Práva dotknutej osoby:

právo na prístup k osobným údajom,

právo na opravu osobných údajov,

právo na vymazanie („zabudnutie“) osobných údajov,

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

právo namietať spracúvanie osobných údajov,

právo na prenosnosť osobných údajov,

právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať,

právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 

Disco Club Kozmetický salón Obchodná pasáž Fitness Centrum